Search

Computer Addicted | Internet Addiction

[Updates on] : Ethical Hacking, Digital Forensics, Cyber Security

Date

October 15, 2013

Student Video Tutorial_Mini-project # 1 – Rock-paper-scissors-lizard-Spock (in python)


This is a Student Video Tutorial on Mini-project 1 - Rock-paper-scissors-lizard-Spock. This video tutorial is for helping to build mini project 1(key hints are provided). In this tutorial I've covered detail information on randrange() & I've given basic concept on... Continue Reading →

समाजले दिएको कोसेली (Buddha’s Lost Child)


जन्म, पहिलो कदम हो । मृत्यु, अन्तिम गन्तव्य हो । यो दुईबिचको सफर जिन्दगी हो ।  रिस, माया, घृणा, पैसा सब खेल हो । यो खेलमा पराजित त्यो हुन्छ, जसले सबैलाई खुसी दिन खोज्छ  . . . (समाजले दिएको कोसेली)... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: