Deadbj Quotes, Motivational deadbj, deadbj sayings


​कुनै Car चाइयेको छैन (सायेद हैसियेत अझै भाको छैन), DV भरेर usa जान छैन (त्येइ भयेर आइले सम्म DV भरेको छैन) । नेपाल मा छु, नेपाली बोल्छु, परिवार संघ छु . . . यो बाहेक अरु के नै चाइयो र ?  #दशै  #dashain  #festival
Deadbj Quotes, Motivational deadbj, deadbj sayings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s