कुरा “को ठुलो को सानो” भन्ने थिएन, भोलीको बृद्धमा हिजोको बालक हरायो . . .


कुरा “को ठुलो को सानो” भन्ने थिएन, भोलीको बृद्धमा हिजोको बालक हरायो . . .
कुरा “को सहि को गलत” भन्ने थिएन । भोलीको रिसमा हिजोको माया हरायो . . .

bijay acharya quotes, deadbj quotes, deadbj sayings, bijay acharya sayings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s